Afdrukken

Artikel 1 - Toepassing
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en overeenkomsten van De Budgetcoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2  - Offertes en overeenkomsten
2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van De Budgetcoach zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij De Budgetcoach mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en De Budgetcoach de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst. De Budgetcoach behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.
2.4 De verplichtingen van De Budgetcoach gaan nooit verder dan door De Budgetcoach schriftelijk is bevestigd.


Artikel 3 Medewerking door opdrachtgever
3.1 Cliënt zal De Budgetcoach steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
3.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Budgetcoach verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is De Budgetcoach bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering
4.1 De Budgetcoach neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
4.2 De Budgetcoach zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van De Budgetcoach bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5 Tarieven en betaling
5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

5.2 Alle tarieven zijn inclusief reiskosten tot een maximum van 50km, gerekend vanaf de vestigingsplaats van De Budgetcoach, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
5.3 De eerste betaling dient voor aanvang van de start van de overeenkomst overgemaakt te zijn of contant bij de eerste afspraak betaald te worden. Dit bedrag staat gelijk aan een uurtarief. De vervolg betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door De Budgetcoach opgegeven bankrekening.

5.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De Budgetcoach is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
5.5 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van De Budgetcoach dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Budgetcoach opgeschort. In dat geval is De Budgetcoach verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. 

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van De Budgetcoach wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt De Budgetcoach onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Budgetcoach ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
8.2 De Budgetcoach is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke De Budgetcoach, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
8.3 Cliënt zal De Budgetcoach vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Artikel 9 Annulering en beëindiging
9.1
Ieder der partijen kan met onmiddellijke ingang de overeenkomst schriftelijke beëindigen. Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, deze vergoeding worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
10.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht. 
10.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 11 Slotbepaling
11.1 De Budgetcoach is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden die op website www.de-budgetcoach.nl vermeld staan. 
11.2 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Budgetcoach.